Make your own free website on Tripod.com

Behrendt 3
Home Up Artikel Behrendt 1 Behrendt 2 Behrendt 3 Behrendt 4 Behrendt 5 Beoordelingsformulier Evaluatieformulier Behrendt Spotprenten Opland Spotprenten

 

Fritz Behrendt, politiek tekenaar (versie 3)

Ons land heeft een lange traditie van tekenaars van politieke prenten. In je geschiedenisboek ben je vast wel eens spotprenten tegengekomen van Albert Hahn en Johan Braakensiek, of anders wel van Jordaan of Louis Raemaekers. De bekendste hedendaagse tekenaars die (bijna) dagelijks in de krant in een spotprent getuigenis afleggen van hun kijk op de wereld zijn ongetwijfeld Opland, pseudoniem voor Rob Wout en Fritz Behrendt. Deze onderzoeksopdracht heeft betrekking op het werk van Fritz Behrendt.

Voer je onderzoek uit aan de hand van onderstaande opdrachten. Werk deze uit in een werkdossier. Handhaaf in dit werkdossier de volgorde van onderstaande opdrachten. Als je werkt met Pharos kun je, zonodig, gebruik maken van de Onderzoekswijzer in de studiemap.

Hieronder staat hoe de verschillende onderdelen van het onderzoek worden beoordeeld.

Onderdelen Maximumscore per onderdeel
1 Hoofdvraag   20
2 Deelvragen   10
3 Bronnenkeuze   10
4 Uitwerking   20
5 Presentatie   30
6 Leerproces   10
Totaal 100

Opdracht 1

Lees het artikel over Fritz Behrendt. Bekijk vervolgens de bronnen, een aantal door Fritz Behrendt gemaakte spotprenten.

Formuleer vervolgens op basis van het artikel en de spotprenten een hoofdvraag voor je onderzoek.

Leg je onderzoeksvraag voor aan je docent.

Opdracht 2

Bij een hoofdvraag horen deelvragen. Formuleer, op basis van de bronnen (de spotprenten) minimaal drie deelvragen.

Leg deze deelvragen voor aan je docent.

Opdracht 3

De bronnen vormen slechts een klein deel van het werk van Fritz Behrendt. Zoek bij elke deelvraag twee spotprenten uit het werk van Behrendt die je helpen bij het beantwoorden van de deelvraag.

Leg je keuze van bronnen voor aan de docent.

Opdracht 4

Werk de deelvragen één voor één uit. Als je met de methode Pharos werkt kun je hierbij gebruik maken van het stappenplan voor het analyseren van beeldbronnen in de Kijkwijzer.

Opdracht 5

Presenteer de resultaten van je onderzoek in een schriftelijk verslag of in een mondelinge presentatie.

Zowel bij een schriftelijke als een mondelingen presentatie moet je de volgende indeling aanhouden:

a Inleiding (waarin de onderzoeksvraag aan de orde wordt gesteld)

b Betoog (aan de hand van de antwoorden op de deelvragen)

c Conclusie

Werk de gekozen presentatievorm uit.

* Bij een schriftelijke presentatie neem je het verslag op in je werkdossier.

* Bij een mondelinge presentatie moet je de voorgenomen werkwijze in het werkdossier kort beschrijven

Opdracht 6

Het is mogelijk dat bepaalde onderdelen van je onderzoek minder goed gingen. Misschien had je het onderzoek ook efficiënter kunnen uitvoeren. Om van je fouten te kunnen leren moet je zicht hebben op het leerproces.

Formuleer daarom wat goed en wat slecht ging bij het onderzoek. Als je werkt met de methode Pharos, gebruik dan daarvoor het evaluatieformulier uit de onderzoekswijzer in je studiemap.

Dit onderdeel van het onderzoek wordt bij de beoordeling betrokken. De hoogte van de score wordt bepaald door de mate waarin je hebt nagedacht over de gevolgde werkwijze.

[naar boven]

© 1998 Albert van der Kaap, Enschede. Alle rechten voorbehouden.